Yokai

This was a fun little illustration I got to do for Yokai's first EP.